Uppsatser

Här finner du ett urval av de C-uppsatser (15 högskolepoäng) som skrivits på Örebro Teologiska Högskola från läsåret 2007/08 och framåt.

Har du problem att öppna dokumenten, ladda ner senaste versionen av Adobe Reader från Adobe.

Äldre uppsatser är sökbara i bibliotekets katalog (sök på Uppsatser ÖTH i fritextfältet) och kan lånas från biblioteket.

VT 2010

Bladt, Søren: Frelsens mulighed udenfor kristendommen - om kristendommens missionsrelation til andre religioner. Läs hela uppsatsen

Giger, Andreas: Vad är lärjungaskap? - en studie om hur Hyllie Park Kyrkan kan hjälpa sina medlemmar att leva som Jesu lärjungar i dagens kontext. Läs hela uppsatsen

Gustafsson, Karolina: Synen på sjukdomar och helande i debatten om trosförkunnelsen - ett studium av litteratur skriven i anknytning till debatten om trosförkunnelsen i Sverige på 80- och 90-talet. Läs hela uppsatsen

Hellmark, Billy: Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud. Kan östlig teologi berika västlig teologi inom soteriologins område, och i så fall hur? Läs hela uppsatsen

Hjärtegren, Christian: Ersättningsteologi i svensk kontext - ett studium av hur ersättningsteologi definieras inom den internationella och svenska debatten samt hur denna genomsyrar förnyelseteologer i svensk kontext. Läs hela uppsatsen

Larsson, Jakob: Den sanna kyrkan - ett historiskt studium av den anabaptistiska ecklesiologin. Läs hela uppsatsen

Lindé, Cecilia: "Some believe in fate, some believe in destiny, but I believe in something we create" - studenters tankegångar kring framtid och religion, en kvalitativ studie utförd på Betlehems Universitet. Läs hela uppsatsen

Lundqvist, Anton: Kristen anarkism - perifer företeelse eller relevant väg? Läs hela uppsatsen

Rehnberg, Anneli: Platsen vid Jesu fötter - en studie om kvinnorna och jämställt lärjungaskap i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Läs hela uppsatsen

Sirviö, David: Medlem - en studie om medlemsskap utifrån fyra frikyrkor. Läs hela uppsatsen

Swande, Rebecka: Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt. Läs hela uppsatsen

VT 2009

Ekström, Märta: Bibelns fortsatta relevans - en jämförelse av George Lindbecks och John Stotts bibelsyn och bibelbruk. Läs hela uppsatsen

Engqvist, Emeli: Resultatrikt ledarskap - en diskussion utifrån präster/pastorer i en växande församlingskontext. Läs hela uppsatsen

Fredlund, Lisa: Livet är en vandring från en svaghet till en annan - en studie av begreppet svaghet utifrån Jean Vaniers teologi. Läs hela uppsatsen

Helmersson, Jens: Förfäder - hur och varför har man kontakt med sina döda förfäder i Rufiji, Tanzania och Hälsingland, Sverige? Läs hela uppsatsen

Jonsson, David: Psalmsång i förändring - angående olikheterna i Ps 14, 53 Läs hela uppsatsen

Karlsson, Holger: Kärleksfenomenet - kommunitetsliv förr och nu - en studie av ett nygammalt fenomen och dess rötter. Läs hela uppsatsen

Olsson, Vanja: "Människan måste inkarnera sig, ty fantastin avinkarnerar henne" - ett studium av filosofen Simone Weils tankar med fokus på relationen mellan kontemplation och aktion. Läs hela uppsatsen

Rukundo, Gilbert: Integration af migrant baptistmenigheder i en dansk sammenhæng. Läs hela uppsatsen

Sundqvist, Fredrik: "Utan mig kan ni ingenting göra" - ett arbete om konflikten mellan Augustinus och Pelagius. Läs hela uppsatsen

Svensson, Andreas: Andlig tillväxt - vad och hur? - ett studium av nutida populär kristen vägledning. Läs hela uppsatsen

Åström, Henrik: Utvald att leda - en studie av Lewi Pethrus' ledarskap. Läs hela uppsatsen

Östenälv, Mattias: Vem är en sann Kristustroende? - om sann och falsk tro i Paulus brev till Titus. Läs hela uppsatsen

HT 2008

Kempe, Peter: Andlig utveckling och FN:s barnkonvention - en studie av diskursiva praktiker. Läs hela uppsatsen

VT 2008

Ahlén, Maria: Det helande Ordet? - en studie av helandets plats i förkunnelsen av evangeliet enligt John Wimber och Raniero Cantalamessa. Läs hela uppsatsen

Andin, Mathilda: "I want to sweep" -  about how persons with disabilities in Akropong, Ghana, feel that they are treated by others, focused on Christians of the Akan people. Läs hela uppsatsen

Karlberg, Therese: Elderly people in Ghana - about roles and life situation from their own perspective. Läs hela uppsatsen

Lindeman, Magnus: "Eradicate extreme poverty and hunger" - about the development cooperation organisation Espoir and its influence upon the society in Mauritania. Läs hela uppsatsen

Nilsson, Anna: Ghanaian Christianity between cultural tradition and modernity. Läs hela uppsatsen

Ralston, Annika: Discourse analysis and interpretation - a test case in Matthew 24-25. Läs hela uppsatsen

Remdahl, Jonatan: Kampen mot det onda - ett studium av hur kampen mot det onda framträder i text hos Helgelseförbundet respektive Evangeliska Frikyrkan. Läs hela uppsatsen

Rosdahl, Per: Lärdomar från församlingar som har upphört att existera - en explorativ studie av krishanteringen i tre församlingar inom Evangeliska Frikyrkan. Läs hela uppsatsen

Sandberg, Filip: Den andliga erfarenheten - ett litteraturstudium över Martin Luthers och Ignatius av Loyolas syn på den andliga erfarenheten. Läs hela uppsatsen

Svahn, Christian: Oroliga hjärtan - skarpa intellekt. Betydelsen av tro och förnuft hos Augustinus och Lewis enligt deras självbiografier. Läs hela uppsatsen

HT 2007

Back, Daniel: Exorcism - ett fenomenologiskt studium av två praktiker för demonutdrivning. Läs hela uppsatsen

Davén, Martin: Coaching och andlig vägledning - en komparativ analys. Läs hela uppsatsen

Enberg, Anna: Änkor i den tidiga husförsamlingen - en historia i och utanför Nya Testamentet. Läs hela uppsatsen

Jonsson, David: Klaga med mig? - en studie av klagopsalmernas Sitz im Leben. Läs hela uppsatsen

Wärlegård, Hanna: Den barmhärtige tjänaren - Jesus och sabbaten i Markusevangeliet. Läs hela uppsatsen

Östlund, Anna-Maria: I kampen mellan kristendom och hedendom - den svenska kristningsprocessen från 800-talet fram till 1100-talet. Läs hela uppsatsen

 

Sidan granskad/uppdaterad 14 oktober 2010