ÖTH har kontakter utomlands

För ÖTH är internationalisering ett av medlen till att ge utbildningen hög kvalitet.

En hundraårig historia

ÖTHs huvudman Evangeliska Frikyrkan bedriver sedan mer än hundra år internationellt missions- och biståndsarbete. Åtskilliga av skolans tidigare studenter tjänstgör eller har tjänstgjort i missions- och biståndsarbete. Många studenter kommer till utbildningen med internationell erfarenhet, ofta någon form av volontärverksamhet.

Medveten internationalisering

I kurserna finns vanligtvis ett internationellt perspektiv. En stor del av litteraturen är till exempel internationell och då inte bara skriven av författare från västerlandet. Vi har återkommande tillfällen med internationella gästföreläsare. En samverkan med Centre for Islamic Studies vid London School of Theology innebär att en lärare därifrån finns på ÖTH två veckor/termin under några år från och med hösten 2003.

Flera av lärarna på skolan medverkar i egenskap av gästföreläsare i ett flertal länder och pedagogiska miljöer. Under senare år har lärare i sådana syften besökt Burma, Estland, Filippinerna, Japan, Kina, Mocambique, Nepal, Norge, Sri Lanka, Sydafrika och Thailand. Göran Janzon ger de flesta läsår kurser vid Teologiska fakulteten i Bangui i Centralafrikanska Republiken. Lärarna är också medlemmar i internationella teologiska nätverk av olika slag.

Erasmus - studera utomlands

Örebro Teologiska Högskola deltar sedan 2007 i Erasmussamarbetet mellan länder i Europa för att öka utbyte och mobilitet mellan lärosätens studenter och personal. Varje deltagande lärosäte uttrycker sin medverkan i detta internationella samarbete genom dokumentet Erasmus Policy Statement som är tillgängligt här. Den student som är intresserad av att studera utomlands kan få ett Erasmusstipendium för att bekosta sin vistelse vid det utländska lärosätet. Det mottagande lärosätet får dessutom inte ta ut några studieavgifter ("tuitition fees").

För närvarande har ÖTH Erasmusavtal med två lärosäten:

- Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand, Norge

- Evangelische Theologische Faculteit i Leuven, Belgien

Det är även möjligt att skicka studenter till andra lärosäten som medverkar i Erasmussamarbetet efter att kontakt har tagits. Studenter som är intresserade av att åka ut som Erasmusstipendiat kan vända sig till utbildningsledare och Erasmushandläggare Tommy Wasserman för mer information; tfn 019-30 77 61; e-post: mailto:tommy wasserman@efk.se.

Förutom Erasmussamarbetet har ÖTH även andra samarbetsavtal med lärosäten utomlands:

- London School of Theology (tidigare namn London Bible College),
- Spurgeon´s Theological College i London,
- All Nations Christian College utanför London,
- Bethel University (Bethel Seminary) i St Paul, USA
- International Baptist Seminary i Prag, Tjeckien.

Mer information om skolorna hittar du på deras hemsidor. Studierna vid utländsk institution kan i normalfallet tillgodoräknas inom den svenska utbildningen.

Fältstudium i u-landsmiljö

Du kan också göra ett fältstudium i u-landsmiljö. Varje år förmedlar ÖTH stipendiemedel från SIDA/Svenska Missionsrådet till 4-6 studenter som genomför "Minor Field Studies" (fältstudier). Avsikten är att fördjupa reflektion över religionens roll i samhällsutveckling i låginkomstländer. Detta sker genom studier av missionsarbete och biståndsinsatser ur en mängd synvinklar.

Syfte

Syftet med att läsa utomlands är att bidra till ökat internationellt medvetande och en ökad förståelse för andra länder och deras kulturer. Det ger dig som student kunskaper och färdigheter som gör att du står bättre rustad för arbete och tjänst såväl utomlands som i ett mångkulturellt Sverige.

Extra studielån

När du studerar utomlands är du berättigad till studiemedel som vanligt. Bidragsdelen är lika stor som för studier i Sverige, men du kan i många fall få förhöjt lånebelopp beroende på vilket land du skall studera i. Läs mer på CSN:s hemsida.

Sidan granskad/uppdaterad 22 februari 2012